Vedtægter

PRINT

Vedtægterne kan hentes som PDF her

Foreningens navn, hjemsted og formål
§ 1 Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Kirketoften” og dens hjemsted er Hobro kommune.
§ 2 Foreningens formål er varetagelse af medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med det under foreningen hørende område.
Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige et ordensreglement, som skal vedtages af generalforsamlingen før ikrafttrædelse.
§ 3 Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde inden for ”Hobro kommunes partiel byplanvedtægt nr. 2”
§ 4 Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overdragelsesdagen ophørt med at være medlem af grundejerforeningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser inkl. evt restancer. Både den tidligere og den nuværende ejer er pligtige til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl samt parcel nr. og evt. matrikel nr.
§ 5 Til foreningens administration og øvrige udgifter betales for hver grund et årligt kontingent, som fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Indbetalingen af kontingentet skal ske til foreningens konto i pengeinstitut.
Ved betaling senere end betalingsmåneden tillægges der ydelsen en morarente på 1½ % pr. påbegyndt måned.
Ved evt. retslig inddrivelse betales alle omkostninger af restanten.
Generalforsamling
§ 6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldelsen sker med 3 ugers varsel skriftligt til hvert enkelt medlem.
Den enkelte sektion kan før generalforsamlingen afholde møde, hvor man drøfter forslag til behandling på generalforsamlingen.
Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På enhver generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisorer og suppleanter
7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som ordinær generalforsamling og afholdes så ofte bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer finder det nødvendigt.
Stemmeafgivning
§ 8 Hver parcel har 1 stemme ved fremmøde.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre et eller flere medlemmer ønsker skriftlig stemmeafgivelse.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Ændringer af foreningens vedtægter, ordensreglementer, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Bestyrelsen
§ 9 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.
Bestyrelsen, samt 2 suppleanter for bestyrelse og revisorer, vælges for 2 år ad gangen, således at 2 hhv. 3 medlemmer er på valg til hver generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.
Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder må, hvis bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til, at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
§ 10

Bestyrelsen leder foreningen i henhold til foreningens love.
Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt.
Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges, godkendes og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne, senest på næste møde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Revisor og regnskab
§ 11 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Genvalg kan finde sted.
Revisorerne gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter de indgiver revisionsbemærkninger til bestyrelsen.
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
§ 12 Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal være revideret inden forelæggelse på generalforsamlingen.
§ 13 Kassereren kan disponere over det beløb den til enhver tid siddende bestyrelse giver fuldmagt til.
Beløb over det i fuldmagt fastsatte skal godkendes af kassereren såvel som formand eller næstformand.
§ 14 Foreningens opløsning samt udmeldelser kan kun finde sted efter tilladelse fra den påtaleberettigede, jfr. deklarationen til Partiel byplanvedtægt nr. 2.
Vedtagelser
Ovenstående love er vedtaget på den dertil indkaldte generalforsamling den 21. oktober 1976 og godkendt i Hobro byråd på byrådsmøde den 8. december 1976.
Ændringer af lovene har fundet sted ved ordinær generalforsamling den 28. marts 1978.
Ændringer i § 6 og § 9 har fundet sted ved ordinær generalforsamling den 21. juni 2001.
Ændringer i § 7, § 10, § 12, § 13 og § 14, samt fjernelse af § 15 har fundet sted ved ordinær generalforsamling i september 2004.
Ændringer af § 6, § 9 og § 11 har fundet sted ved ordinær generalforsamling den 26. september 2012.
Ændring af § 8 har fundet sted ved ordinær generalforsamling den 13. april 2016.
Hobro, den 7. september 2016
Kenny Knudsen
Formand
Henning Vestergaard Bach
Næstformand
Marianne Elkjær Østergaard
Kasserer, Bestyrelsesmedlem
Torsten Helt Volmar
Bestyrelsesmedlem
Christina Rasmussen
Bestyrelsesmedlem